Používání stránky bez změny nastavení prohlížeče znamená souhlas s uložením souborů cookies ve vašem zařízení a jejich použitím pro analytické a bezpečnostní účely a pro zajištění pohodlného používání stránky.

Vhodnou změnou nastavení prohlížeče můžete odstranit již uložené soubory cookies nebo blokovat ukládání nových souborů cookies. Více informací najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Grupa Stock Spirits http://www.stock.cz/cs/privacy_cookies.aspx

Skip to main content

Zásady soukromí Skupiny Stock Spirits

Klademe velký důraz na ochranu a respektování soukromí.

Tyto Zásady soukromí popisují způsob, jak postupujeme s osobními údaji zpracovávanými prostřednictvím internetových stránek: www.stockspirits.com,  www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba a další webové stránky Stock Spirits Group ("Internetové stránky") jakož i osobní údaje shromážděné prostřednictvím e-mailu nebo jiné elektronické komunikace.

Kromě ustanovení těchto Zásad soukromí jsou uplatňovány rovněž Zákoník, a také jiné dokumenty, o nichž se mluví v Zásadách.

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme správcem (ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR) osobních údajů uživatelů Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Můžete nás kontaktovat ve všech záležitostech, které souvisejí s zpracováním ze strany naší společnosti Vašich osobních údajů, včetně situace vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních údajů a s výkonem Vám náležících práv. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com

Co znamenají pojmy použité v těchto Zásadách?

Osobní údaje

Znamenají údaje týkající se žijících fyzických osob, které mohou být identifikovány na základě těchto údajů nebo na základě těchto údajů a jiných informací, které má správce údajů k dispozici (nebo údajů a informací, které bude moci mít k dispozici).

Ty obsahují informace o uživatelích Internetových stránek, včetně o osobách ucházejících se o práci ve Společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Zpracování osobních údajů

Znamená každou operaci provedenou na osobních údajích, včetně jejich sběru od osob, jichž se údaje týkají, nebo jejich získávání z jiných zdrojů, jejich zápis, uchovávání, změna, předávání jiným subjektům či prozrazení.

GDPR

Znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů),

Stock

Znamená Stock Spirits Group PLC, Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, United Kingdom

Společnosti skupiny Stock,

Znamená:

 • Stock Spirits (UK) Limited – Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire HP10 0HH, Velká Británie
 • Stock Polska sp. z o.o. se sídlem v Lublině, Polsko, adresa:  ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, Polsko
 • Stock Slovensko s.r.o. se sídlem v Bratislavě, Slovensko, adresa: Galvaniho 7/A 821 04 Bratislava, Slovensko
 • Stock Plzeň – Božkov s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika
 • Stock s.r.l. se sídlem v Miláně, , Itálie, adresa: Via Tucidide, 56 bis - Torre 2, 20134 Milán, Itálie
 • Stock BH d.o.o. se sídlem v Sarajevě, Bosna a Hercegovina, adresa: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
 • Stock d.o.o. se sídlem v Záhřebu, Chorvatsko, adresa: Josipa Lončara 3, 10090 Záhřeb, Chorvatsko
 • Stock International s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika

My, naše

Znamená, v závislosti na kontextu, Stock anebo společnosti skupiny Stock.

Vy, Vaše

Znamená žijící fyzickou osobu, jejíž osobní údaje jsou využívány společností Stock anebo společností skupiny Stock, a tedy uživatele Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souvislosti s provozováním Internetových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje za různými, níže popsanými, účely. V závislosti na účelu zpracování bude správcem osobních údajů – který nese odpovědnost za soulad zpracování údajů s předpisy o ochraně osobních údajů – buď Stock anebo jedna ze společností skupiny Stock.

Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

 • zajištění souladu s právními omezeními reklamy a propagace alkoholických nápojů,
 • předplatného newsletteru,
 • optimalizace fungování internetových stránek.

Naopak lokální společnost Skupiny Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

 • poskytnutí odpovědi na dotaz,
 • náboru.

Kromě toho jsou jak Stock, tak i společnosti skupiny Stock – každá v rámci své odpovědnosti – správci osobních údajů zpracovávaných za účelem prozkoumání a rozhodnutí o nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv přiznaných osobě, které se údaje týkají, na základě GDPR.

Společnosti Skupiny jsou správci údajů v rámci činností uvedených výše ve vztahu k následujícím Internetovým stránkám:

www.stock-polska.pl

www.stock-spa.it

www.stock.sk

www.stock.cz

www.stock.hr

www.stock.ba

Zajištění souladu s právními omezeními reklamy a propagace alkoholických nápojů

Zpracováváme osobní údaje obsahující uživatelem uvedenou státní příslušnost a uvedené datum narození za účelem zaručení, že oznámení související s reklamou a propagací alkoholických nápojů nejsou zaměřeny na nezletilé osoby. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) na základě tuzemských předpisů ustanovujících omezení reklamy a propagace alkoholických nápojů.

Vaše údaje budou vymazány neprodleně po úspěšném ověření věku. Samotná informace o úspěšném ověření bude uchovávána v paměti Vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies ne déle, než do doby ukončení prohlížení Internetových stránek (session storage).

Poskytnutí odpovědi na dotaz

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat při vyplňování formuláře dotazu, za účelem navázání kontaktu s Vámi, poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), spočívající v zajištění řádné obsluhy uživatele Internetových stránek, včetně klienta.

Avšak pokud se při vyplňování formuláře dotazu rozhodnete předat nám údaje, které nemůžeme využívat s odvoláním na náš oprávněný zájem, považujeme, že zasláním dotazu souhlasíte s jejich zpracováním pro výše uvedené účely. V souvislosti s tímto je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi, ne však déle než 1 rok.

Zasílání newsletteru

Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání v rámci služby newsletteru průběžných korporačních informací na téma společnosti Stock Spirits Group PLC. Předpokládáme, že zapsáním se na mailing list souhlasíte se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro tyto účely. V souvislosti s tímto právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je realizace smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR).

Vaše údaje budou uchovávány po dobu do 2 let, ne však déle než do ukončení smlouvy.

Nábor

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, státní příslušnost, oblast profesních zájmů a dále veškeré jiné údaje, které se nám rozhodnete uvést přiložením aplikačních dokumentů (včetně CV) nebo vyplněním formuláře zprávy. Tyto údaje zpracováváme za účelem vytvoření seznamu kandidátů na volné pracovní pozice a dále za účelem navázání kontaktu s Vámi v záležitostech souvisejících s prováděným náborem. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely se liší v závislosti na:

 • právním základu zaměstnání, o které se ucházíte,
 • rozsahu informací Vámi uvedených v aplikačních dokumentech a ve formuláři zprávy,
 • předpisech pracovního práva platných v jednotlivých státech.

Proto je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR), Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR) anebo oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje využívány v rámci prováděného náboru.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu 1 roku ode dne, kdy jste zaslali svoje údaje prostřednictvím on-line formuláře.

Optimalizace fungování internetových stránek a zlepšení komfortu jejich užívání

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také koncového zařízení, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách, registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies. Tyto údaje zpracováváme za účelem monitorování zpracování stránek, individualizace obsahu stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání.

Právní podstatou pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR) spočívající v optimalizaci fungování našich stránek, včetně:

 • odhadu počtu našich odběratelů a zvyků týkajících se zpracování našich internetových stránek,
 • přizpůsobení našich internetových stránek individuálním zájmům uživatelů,
 • přizpůsobení našich internetových stránek koncovým zařízením uživatelů,
 • zrychlení vyhledávání,
 • rozpoznání uživatelů po jejich návratu na naše stránky.

Vaše údaje budou uchovávány za tímto účelem ne déle než 1 rok.

Můžete nesouhlasit se zapisováním souborů cookies na svém zařízení pomocí odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste neprovedli odpovídající změny v nastavení prohlížeče, bude náš systém automaticky zasílat soubory cookies v momentě, kdy se přihlásíte na naše stránky.

Můžete vymazat soubory cookies zapsané ve svém zařízení, a to vymazáním historie vyhledávání v počítači. Můžete také vybrat prohlížení našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

Prozkoumání požadavků, stížností a dotazů souvisejících s výkonem práv osob, jichž se údaje týkají

Zpracováváme Vaše osobní údaje osahující e-mailovou adresu a také veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat v zaslaném e-mailu, pro účely prozkoumání a rozhodnutí o Vámi nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv, která jsou Vám přiznána na základě GDPR, přijetí kroků v souvislosti s Vámi nahlášeným požadavkem, stížností nebo dotazem a informovat Vás o těchto krocích.

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) na základě předpisů GDPR.

Vaše údaje budou pro tyt o účely uchovávány po dobu 5 let ode dne nahlášení požadavku, stížnosti nebo dotazu.

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v následujících případech:

 • když tato povinnost vyplývá z předpisů platného práva, zejména na vyžádání státního zastupitelství, Policie a jiných státních orgánů
 • kdy je to nezbytné pro realizaci našich potřeb, zejména
  • právním kancelářím
  • jiným společnostem skupiny Stock

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány dodavatelům služeb – subjektům zpracovávajícím osobní údaje na základě našeho zadání a našim jménem:

 • dodavatelům teleinformatických služeb takových jako hosting, dodání nebo údržba IT systémů a aplikací

S dodavateli služeb, kterým předáváme Vaše osobní údaje, uzavíráme smlouvy, na základě kterých tito podléhají našim příkazům.

Jaká práva Vám přísluší?

Máte právo požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům, získání potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje využívány, získání jejich kopií a získání informací mj. o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích odběratelů, kterým byly nebo budou osobní údaje prozrazeny, plánované době uchovávání osobních údajů, zdroji, odkud jsme je získali (na základě čl. 15 GDPR).
 • kopie osobních údajů, které jste nám dodali, a jejich předání Vám nebo jinému uvedenému subjektu ve všeobecně používaném formátu, který počítače dokáží běžně zpracovat, pokud zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu nebo za účelem realizace smlouvy (na základě čl. 20 GDPR)
 • opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nesprávné (na základě čl. 16 GDPR)
 • výmaz všech nebo některých Vašich osobních údajů (na základě čl. 17 GDPR), pokud:
  • jste odvolali souhlas a nemáme jiný právní základ pro zpracování těchto údajů,
  • Vaše osobní údaje přestaly být nezbytné pro účely, pro které byly sebrány nebo pro které byly využívány,
  • jste vyjádřili nesouhlas, který jsme uznali jako opodstatněný,
  • jsou Vaše osobní údaje využívány v rozporu s právem
 • omezení zpracování Vašich osobních údajů (na základě čl. 18 GDPR), tj. zažádat, abychom zanechali jejich využívání; to se však netýká uchovávání Vašich osobních údajů, v situaci, kdy:
  • zpochybňujete správnost svých osobních údajů – pak omezíme jejich využívání na dobu, kterou potřebujeme pro prověření správnosti Vašich údajů;
  • zpochybňujete soulad využívání osobních údajů naší společností s právem;
  • nepotřebujeme již tyto údaje, ale jsou nezbytné pro Vás pro určení, domáhání se nebo obranu Vašich nároků;
  • jste vyjádřili nesouhlas s zpracováním Vašich údajů – do doby, než přijmeme rozhodnutí ohledně opodstatněnosti nesouhlasu.

Máte rovněž právo na:

 • vyjádřit nesouhlas z příčin souvisejících s Vaší mimořádnou situací vzhledem k zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. V důsledku vyjádření nesouhlasu zvážíme, zda – s ohledem na mimořádnost Vaší situace – ochrana Vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které realizujeme s zpracováním osobních údajů. Pokud se Váš nesouhlas ukáže jako oprávněný a neexistuje jiný právní základ pro zpracování těchto údajů, vymažeme je (na základě čl. 21 odst. 1 GDPR)
 • odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na jiné zpracování, které probíhá na základě jiného právního důvodu (na základě čl. 7 GDPR)

V případě dotazů, poznámek a žádostí týkajících se těchto Zásad soukromí za účelem odvolání souhlasu nebo uplatnění náležících práv nás kontaktujte. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorčímu orgánu dle místa Vašeho zaměstnání anebo bydliště.

Jakým způsobem Vás budeme informovat o změně těchto Zásad soukromí?

Všechny případné budoucí změny v našich Zásadách soukromí budou publikovány na těchto stránkách a dále budou podávány, v odpovídajících případech, elektronickou cestou osobám, jichž se údaje týkají, s uvedením důležitých informací o plánovaných změnách a o termínu jejich platnosti.